Algemene gebruiksvoorwaarden


Bij bezoek van deze website aanvaardt u de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve deze website dan onmiddellijk te verlaten. De KBVB kan deze gebruiksvoorwaarden soms wijzigen, u dient deze dan ook geregeld te raadplegen aangezien dergelijke wijzigingen op u van toepassing zijn.


1. Gebruik op eigen risico


Bij bezoek van deze website aanvaardt u dat u deze op eigen risico gebruikt. De eigenaars van deze website, haar beheerders of enige andere partij betrokken bij het creëren, aanmaken of opleveren van deze website zijn geenszins aansprakelijk voor enige schade, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse zoals verlies van gegevens, cliënten, omzet, reputatie en/of besparingen van kosten van enige aard (zoals vergoedingen voor advocaten, consultants of experten) en dit voor zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid, die het gevolg kan zijn van inhoud, informatie, gegevens, promoties en/of activiteiten geassocieerd met deze website en/of die het gevolg zijn van het downloaden van enig materiaal, tekst, gegevens, afbeeldingen, video of audio van deze website, daarbij inbegrepen gebreken in doorgifte, virussen, bugs en/of enige menselijke actie of gebrek daaraan met een computer system, datalijn, hardware of software.


2. Geen garantie op inhoud, informatie of materiaal


Hoewel de specificaties, functies, illustraties, apparatuur en andere informatie op deze website gebaseerd zijn op redelijk actuele informatie en de KBVB redelijke inspanningen levert om het materiaal op deze website accuraat te houden, wordt geen garantie gegeven op de accuraatheid van de informatie.


De informatie op deze website is actueel op de datum die erbij staat aangegeven en kan niet langer actueel zijn wanneer u het bekijkt. U aanvaardt dat de KBVB niet verplicht is om het materiaal op deze website te actualiseren. 


Als bezoeker van deze website draagt u de exclusieve verantwoordelijkheid om alle informatie op deze website te authentiseren, verifiëren, beoordelen en valideren. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een advies van of aanbeveling door de KBVB.


3. Intellectuele eigendom


3.1. Auteursrecht


De KBVB is de houder van elk auteursrecht in deze website. Foto's, tekeningen, tekst, afbeeldingen van plaatsen of mensen zijn ofwel de eigendom van de KBVB of worden gebruikt met toestemming van de houder van het auteursrecht daarop. Geen enkel werk op deze website, daarbij inbegrepen, tekst, afbeeldingen, audio of video, mag voor enig doel worden gebruikt zonder toestemming van de KBVB, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.


3.2. Handelsnamen, logo's en merken van de KBVB


Bij bezoek van deze website aanvaardt u dat alle namen, logo's en merken in deze website de eigendom zijn van de KBVB en niet zonder haar toestemming mogen worden gebruikt. U kan deze niet gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld op deze website. Zonder afstand te doen van deze rechten, kan u een kopij van het materiaal op deze website downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht, merk of mededeling rond eigendom verwijdert of wijzigt.


Het wijzigen, meedelen of gebruiken van materiaal op deze website dat de reputatie van de KBVB, haar partners of enig model of person, schaadt, vormt een inbreuk op de rechten van de KBVB. De KBVB zal steeds haar intellectuele eigendomsrechten afdwingen voor de bevoegde rechtbanken. Elk ongeoorloofd gebruik van, zelfs een deel, van het intellectueel eigendomsrecht van de KBVB or haar partners kan boetes of schade tot gevolg hebben, waaronder schade uit niet-naleven van merken, auteursrecht, privacy en portretrechten.


4. Hyperlinks


Hoewel op deze website hyperlinks staan naar andere websites, kunnen deze niet worden beschouwd als een, rechtstreekse of onrechtstreekse, goedkeuring, associatie, sponsoring of affiliatie door de KBVB met die website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op deze website. Bij bezoek van deze website aanvaardt u dat de KBVB dergelijke gelinkte websites niet heeft beoordeeld en niet verantwoordelijk is voor hun inhoud. Indien u zelf een link vormt naar dergelijke websites doet u dat op eigen risico.


5. Confidentialiteit, delen en auteursrecht


Het internet is geen veilig medium. De geheimhouding van uw communicatie en bezoeken aan deze website kunnen niet worden gegarandeerd. Communicatie via het internet kan onderhevig zijn aan gegevenscorruptie, ongeoorloofde toegang, interceptie en vertragingen.


De KBVB staat open voor uw bemerkingen bij deze website. Evenwel kan de KBVB uw creatieve ideeën, suggesties of materialen niet aanvaarden of in overweging nemen indien deze niet uitdrukkelijk warden gevraagd door de KBVB. Wij vragen u daarom ons dergelijk materiaal niet toe te sturen. Indien u dergelijk materiaal of informatie toch zou delen met de KBVB, doet u uitdrukkelijk afstand van enig recht of controle over uw inzending (daarbij inbegrepen enig auteursrecht, merk, morel recht of impliciet contract) alsook enig recht op financiële tegemoetkoming of erkenning.


Toepasselijk recht


Bij bezoek van deze website aanvaardt u dat Belgisch recht van toepassing is op deze website, alsook alle aangeboden goederen en diensten en gebruiksvoorwaarden. Enige juridische procedure op basis van deze gebruiksvoorwaarden moet voor de bevoegde rechtbank in het arrondissement Brussel worden gebracht. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander land bent uzelf verantwoordelijk voor naleving van alle lokale wetten. De KBVB, haar filialen en/of partners geven geen garantie rond de wettelijkheid van de informatie op deze website in andere landen dan België.

Top