Wedstrijdreglement


ARTIKEL 1 - Organisator


De wedstrijd ‘Love Football Initiations’ wordt georganiseerd door de Royal Belgian Football Association, met ondernemingsnummer 0403.543.160, met maatschappelijke zetel te Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel (hierna de ‘Organisator’).


Dit reglement bevat de voorwaarden en de regels die worden toegepast op de wedstrijd.


Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk.


ARTIKEL 2 - Deelname


Elke school die aan de wedstrijd deelneemt dient te zijn ingeschreven op een Belgisch (post)adres.


Scholen kunnen enkel aan de wedstrijd deelnemen via het daartoe voorziene online deelnameformulier. Enkel een lid van de schooldirectie of leerkrachten die de goedkeuring hebben van de schooldirectie, kunnen hun school inschrijven voor deelname aan de wedstrijd. De Organisator gaat ervan uit dat de school de nodige toestemming heeft bekomen van de ouders/voogd van de leerlingen die door de school worden ingeschreven voor deelname aan de wedstrijd.


De school is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan de Organisator voor deelname aan de wedstrijd.


Wie een prijs wint, zonder volledig te voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding of enig verhaal.


De Organisator behoudt zich het recht voor om scholen uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen.


De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website, inschrijving- en/of het mailsysteem. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.


ARTIKEL 3 - Wijze van deelname


Voor deelname aan de Love Football Initiations, dient een contactpersoon van de deelnemende school de gevraagde (persoonlijke) gegevens in te vullen op het deelnameformulier.


De wedstrijd verloopt als volgt:


 • Scholen kunnen zich via de website www.lovefootball.be en via het daarop voorzien deelnameformulier inschrijven voor de Love Football Initiations.

 • Een school kan maar één keer zich inschrijven voor de Love Football Initiations.

 • Bij het inschrijven geeft de school één contactpersoon op en deze persoon laat de gegevens van de school achter (naam school, contactpersoon, totaal aantal leerlingen, adres school, e-mailadres, en telefoonnummer).

 • Hierna beantwoordt de school een wedstrijdvraag.

 • Als laatste beantwoordt de school een schiftingsvraag.

 • Na inschrijving zal de school zichtbaar worden als deelnemende school op de kaart van België.


Op basis van een correct antwoord op de wedstrijdvraag en een antwoord op de schiftingsvraag dat het juiste antwoord op deze vraag zo dicht mogelijk benadert, en een volledig en correct ingevuld deelnameformulier, kan de school binnen de actieperiode naast het ontvangen van een voetbalinitiatie op school één van de in artikel 4 vermelde prijzen winnen.


In geval van ex aequo bepaalt de RBFA de winnaar door lottrekking.


ARTIKEL 4 - Prijs


Volgende prijzen kunnen gewonnen worden (zolang de voorraad strekt): • Een dribbeldoel (L3m x H1.50m x D1,00m)

 • Een meet & greet met één of meerdere Red Flames tijdens je voetbalinitiatie

 • 2x een Red Flames Experience Day voor je klas:   • Tickets voor 1 van de wedstrijden van de Red Flames (25 leerlingen + 5 begeleiders)

   • Transport

   • 25 Red Flames t-shirt voor elke leerling in de klas

   • Gratis jetons voor F&B

   • Meet & Greet met één of meerdere Red Flames na de wedstrijd
De prijzen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar, niet ruilbaar en niet omzetbaar in geld.


Geenszins kan worden verondersteld dat de Organisator bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs zou verlenen of toekennen.


ARTIKEL 5 - Actieperiode


De wedstrijd loopt van 30 september 2023, 09.00 uur tot en met 22 december 2023, 23.59 uur.


ARTIKEL 6 - Winnaars


De winnende scholen zullen per mail op de hoogte worden gebracht van hun prijs via het e-mailadres dat middels het deelnameformulier voor de wedstrijd werd opgegeven. In de e-mail van de Organisator worden onder andere ook de verdere stappen aangekondigd.


De beslissing van de Organisator betreffende de bepaling van de winnaars is onherroepelijk en definitief.


ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid


Behoudens grove of opzettelijke fout, kunnen noch de Organisator, noch haar personeelsleden, noch derden waarop in het kader van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan, verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de wedstrijd, aanduiding van de winnaars en de aanvaarding van de prijs. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.


Druk-, spel-, of andere fouten, alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.


Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch de Organisator noch voornoemde personen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of fouten bij post- en verzendingsdiensten.


Binnen de perken van wat wettelijk toegelaten is, is de Organisator niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel of enige schade dewelke door gebruik van de dribbeldoelen of tijdens de voetbalinitiaties zou worden veroorzaakt.


ARTIKEL 8 - Persoonsgegevens


Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de school ermee in dat de (persoonlijke) gegevens van de school (naam van de school, contactpersoon van de school, e-mailadres, telefoonnummer, het aantal leerlingen, adres) worden verwerkt door de Organisator, de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.


De gegevens die door de school worden meegedeeld worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van de wedstrijd, voor de toekenning van de prijzen aan de winnaars, voor het toevoegen van de school op de (online) kaart van België met alle deelnemende scholen, en om met de scholen te communiceren over de ‘Love Football’ campagne.


Elke school heeft het recht haar (persoonlijke) gegevens op elk moment in te kijken en/of ze te laten corrigeren op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de Organisator op het volgende adres: info@lovefootball.be


De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en worden bewaard zolang noodzakelijk voor het organiseren van de wedstrijd.


De volledige privacy policy zoals toegepast door de Organisator staat op: info@lovefootball.be


ARTIKEL 9 - Toezicht


De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de actie. Ze heeft het recht om in geval niet aan de voorwaarden is voldaan, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw de school uit te sluiten van de wedstrijd. In die gevallen heeft ze eveneens het recht om de teruggave van de prijs te vragen aan de school, alsook een schadevergoeding voor geleden schade.


De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, opschorting of annulering. De school kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding.


De resultaten van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk en kunnen niet worden aangevochten.


ARTIKEL 10 - Klachten


Bij klachten over deze wedstrijd dient er contact opgenomen te worden met Organisator en dit via e-mail naar: cedric.brosens@rbfa.be


Enkel klachten die ontvangen worden via dit kanaal en niet later dan 10 dagen na afsluiten van de wedstrijd. Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.


ARTIKEL 11 - Toepasselijk recht en bevoegdheid


Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgisch recht. De rechtbank van Brussel is als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze wedstrijd, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.

Top